3 ภารกิจสำคัญของผู้นำในยุค Next Normal

การบริหารองค์กรในยุค Next Normal ที่ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้รูปแบบการทำงาน พฤติกรรมของพนักงานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

newbo2

January 8, 2022

Communication Collaboration ความท้าทายของการทำงาน Remote Working 2022

การทำงานแบบ Remote Working จะให้ความเป็นอิสระและยืดหยุ่น ทั้งเรื่องสถานที่ในการทำงาน ที่สามารถเลือกทำงานที่บ้าน Co-working Space หรือที่อื่นๆ ตามที่มีความสะดวก และเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

newbo2

January 8, 2022

เมื่อองค์กรต้องขยับจาก Leader มาเป็น Leadership at all levels

การบริหารงานในปัจจุบัน ผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งอาจมีไม่เพียงพอ องค์กรจำเป็นที่จะต้องสร้างภาวะผู้นำในทุกระดับ และทุกตำแหน่งงาน หรือ Leadership at all levels เพื่อสร้างความพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

newbo2

January 8, 2022

Well-being ความคาดหวังสุดฮิตของพนักงานรุ่นใหม่

การทำงานในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุนมนุษย์มีความสำคัญ เพราะเป็นฟันเฟืองที่บ่งบอกได้ว่าองค์กรจะไปในทิศทางไหน หากพนักงานสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ

newbo2

January 8, 2022

พัฒนาพนักงานจากจุดแข็ง (Strength)เพื่อผลลัพธ์การทำงานที่ต่างไปจากเดิม

องค์กรจะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาต่อยอดให้ตรงจุดและเหมาะสมกับต้นทุนศักยภาพที่มีของพนักงานแต่ละคน

newbo2

January 8, 2022