About Us

NEXT SKILL CO., LTD.


บริษัท เน็กซ์สกิล จำกัด ก่อตั้งโดย ครูพี่หนิง หรือ คุณพีรดา รุธิรพงษ์ ประสบการณ์ในวงการด้านการบริหารและพัฒนาคน มากกว่า 20 ปี ซึ่งหลาย ๆ ท่านในวงการด้าน HR อาจจะคุ้นเคยและรู้จักมาจากเพจ ครูพี่หนิง Career Mentor

จากประสบการณ์ตรงของ อ.พีรดา รุธิรพงษ์ ในขณะที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สถาบันฝึกอบรม (Learning Academy) องค์กรชั้นนำระดับประเทศมากว่า 10 ปี และท่านอาจจะเคยเห็น อ.พีรดา รุธิรพงษ์ เป็นทีมวิทยากร ที่ปรึกษา และดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของ NS Values สถาบันด้านการให้บริการฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ และระบบงาน HR มากว่า 6 ปี ซึ่ง อ.พีรดา รุธิรพงษ์ หรือ อ.หนิง ก็เป็นโค้ชจุดแข็ง (Strengths Coach)  จึงเป็นผู้อยู่ในวงการด้านการบริหารการเรียนรู้และพัฒนาคน จึงมีเครือข่ายทั้งวิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชและผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาการเรียนรู้มากมาย

“Next Skill, New Chapter” เป็นหนี่งในไอเดียในการก่อตั้งบริษัท เน็กซ์สกิล จำกัด ทั้งนี้ เนื่องจาก ในยุค New Normal และ Next Normal วิถีใหม่และการก้าวต่อไปในโลกอนาคตทุกธุรกิจ กำลังประสบกับผลกระทบในการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน สืบเนื่องจาก มุมมองใหม่จากการเปลี่ยนแปลงจาก disruptive และ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ผู้นำหลากหลายองค์กร เริ่มเล็งเห็นคุณค่าในทรัพยากรที่สำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนองค์กรอยู่รอดและเติบโต คือ “คน” ทำให้องค์กรทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรมจึงต้องเร่งดูแล พัฒนา สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายนี้

บริษัท เน็กซ์สกิล จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรทุกระดับ ซึ่งนับว่าเป็น Human Capital ขององค์กรในทุกๆ ธุรกิจ สามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยน หรือ เป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้สามารถนำพาองค์กรก้าวข้ามจากวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิม สู่วัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่วิถีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

ในยุคแห่งความไม่แน่นอน สิ่งที่เคยเป็นความสำเร็จที่ผ่านมา อาจจะไม่ใช่คำตอบของโลกในวันข้างหน้า ดังนั้น บทเรียนบทใหม่  “New Chapter”พนักงานทุกคนในองค์กรต้องพร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน การพัฒนาภาวะผู้นำ upskill reskill   นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมในการบริหารจัดการคนและองค์กรไปพร้อมๆ กัน เช่น การดำเนินธุรกิจแบบใหม่ (Business Model Culture)  วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture) วัฒนธรรมการทำงาน (Working Culture) บริษัท เน็กซ์สกิล จำกัด จึงมีความเชื่อมั่นว่า เราจะเป็น Business Partner กับผู้บริหารทุกองค์กร ในการทรานส์ฟอร์มการทำงานของคนในองค์กร ด้วยการปรับ Mindset รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ต่อต้านหรือปฏิเสธสิ่งใหม่ๆ ที่ต้องเรียนรู้ ต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและสร้างความเป็นเลิศในองค์กร  

จากประสบการณ์ตรงของ อ.พีรดา รุธิรพงษ์ และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เราจึงมุ่งมั่นในพันธกิจส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เชื่อถือได้ ซึ่งได้รับการยอมรับและมีการแนะนำต่ออย่างต่อเนื่องจากหลากหลายองค์กร ดังนี้

  • บริการด้านงานที่ปรึกษา (Consulting Project)
  • บริการด้านฝึกอบรมและพัฒนา (E-Learning & Development)
  • บริการด้านโค้ชชิ่ง
  • บริการด้าน Assessment Tools

การเรียนรู้และพัฒนาของคนในยุค Next Normal ไม่ว่าจะเพื่อแก้ปัญหาที่กำลังรุมเร้าส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หรือ เพื่อต่อยอดขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าก็ตาม มีความจำเป็นต้องมีการผสมผสานการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร แบบ Blended Learning & Knowledge Management เพราะองค์กรแห่งการเรียนรู้ ย่อมมีกระบวนทัศน์ใหม่ต่อการยอมรับว่า  “โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน การพัฒนาเปลี่ยน”  บริษัท เน็กซ์สกิล จำกัด นำเสนอการพัฒนาด้วยกระบวนถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นทั้งที่ปรึกษา โค้ชและวิทยากร ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ต้องใช้ประสบการณ์ตรงของทักษะที่แตกต่างทุกแขนง และมี Tools ที่เหมาะสมกับยุคสมัยในโลกออนไลน์ ทั้งรูปแบบ E-Learning, Online Assessment และการบรรยายแบบออนไลน์ (Virtual Learning & Consulting)

รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา ทีมวิทยากรและที่ปรึกษาของบริษัท เน็กซ์สกิจ จำกัด มุ่งเน้นการวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเป็นพี่เลี้ยง / โค้ช เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน  ออกแบบระดับการวัดผล 5 ระดับ

วัดผล 5 ระดับ

หากองค์กรของคุณ กำลังสร้างบทเรียนใหม่เพื่อการพัฒนาคนและองค์กร บริษัท เน็กซ์สกิล จำกัด มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในผลงานของเราที่ผ่านมา เรามีความพร้อมที่จะเป็น Business Partner ของท่านผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการร่วมสร้าง Next Skill, New Chapter เติบโตไปด้วยกันค่ะ

NEXT SKILL หมายถึง?

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

Contact Us

อ.พีรดา รุธิรพงษ์ (หนิง)