การสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน เพื่อให้ได้ผลงาน

Delegating

องค์การคุณมีปัญหาการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน แบบนี้หรือไม่?

 • ทำงานไม่ได้ตามแพลนทางวางเอาไว้
 • หัวน้าไม่กระจายงานให้ลูกน้อง ทำเองคนเดียวหมด
 • มอบหมายงานอีกอย่าง ได้งานอีกอย่าง
 • ทีมงานทำงานส่งมอบไม่ตรงเวลา
 • หัวหน้างาน ไม่มีเทคนิคสอนงานดีๆ
 • มอบหมายงาน ไม่ตรงกับความสามารถทีมงาน
 • ลูกน้องในทีมเป็นตัวของตัวเอง ใช้งานยาก
 • หัวหน้าสั่งงานไม่ชัดเจน ทีมทำงานที่รับมอบหมายไม่ได้
 • ให้อีกคนนึงทำ แล้วให้อีกคนตามแก้ ทำงานซ้ำซ้อน
 • ทีมงาน ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 • ไม่มีระบบประเมินการทำงาน
 • ไม่มีเครื่องมือประเมินบุคลิคพนักงาน

ถ้าองค์กรคุณมีปัญญาเหล่านี้…

เราช่วยคุณหาทางออกได้ เพื่อให้ทีมงานของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพ

การสอบงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน มันคือศาสตร์ และศิลป์

การมีทักษะที่สำคัญคือการนำความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของตนไปถ่ายทอดและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีที่นิยมใช้และเกิดผลในทางปฏิบัติได้แก่ การสอนงาน นอกเหนือจากการสอนงานแล้ว การมอบหมายงาน และการติดตามผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ก็คือบทบาทสำคัญที่จะแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการ การพิจารณางานและให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็นเพราะการชื่นชมผลงาน หรือให้ข้อแนะนำต่าง ๆ  แก่พนักงานให้นำไปปรับปรุงแก้ไข ก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน

หลักสูตร การสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน เพื่อให้ได้ผลงาน

หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและได้พัฒนาทักษะเกี่ยวกับหลักการและการมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา กระบวนการติดตามผลงานโดยมีกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี มีความสามารถ สร้างศรัทธา เป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา

เราจะช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาทีมงานของคุณ

ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยทักษะเหล่านี้

ยอดศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้นำ
o  อัตตากับแนวคิดผู้นำที่ดีในมุมมองผู้อื่น
o  ผู้นำเปลี่ยนชีวิตตนเองและผู้อื่นได้จริงหรือ
STAR MODEL สำหรับผู้นำ (Model Credit : อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง)
บริหารและพัฒนาลูกน้องด้วยหลัก 3 Cs คือ   Counseling ,Consulting, Coaching 
– C1 = Counseling (จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาชีวิต)
– C2 = Consulting  (การให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องงาน)
– C3 = Coaching  (การกระตุ้นให้ลูกน้องคิดและทำเองทั้งเรื่อง

เพื่อวัตถุประสงค์ 3Ps คือ  Peak Performance , People Insights ,
      Personal Development
– P1 = Peak Performance (เก่งงาน)
– P2 = People Insights (เก่งคน)
– P3 = Personal Development (เก่งตน)
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
การมอบหมายงานและติดตามงาน
o  ทักษะการมอบหมายงาน
o  การสั่งการ และการมอบหมายงาน
o  รูปแบบของการมอบหมายงาน
o  เทคนิคการมอบหมายงานที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ
o  การติดตามงาน เพื่อให้ได้ผลงาน
o  การบริหารจัดการทีมงานเพื่อให้ได้ผลงาน
เทคนิคการสอนงาน
o  ปัญหาที่พบในการสอนงาน และมอบหมายงาน (หัวหน้า-ลูกน้อง)
o  คุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี
o  ขั้นตอนและเทคนิคการสอนงานตามกระบวนการที่มีประสิทธิผล
o  การสอนงานโดยเน้น ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ดีต่อการทำงาน
o  การแก้ปัญหาและอุปสรรคเชิงรุกขณะทำการสอนงาน

มีคำถามหรือเปล่าค่ะ? ทีมงาน Next Skill ยินดี Support ค่ะ

Contact Us

อ.พีรดา รุธิรพงษ์ (หนิง)

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม