NEXT SKILL NEW CHAPTER

About

NEXT SKILL

มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME’s ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจรให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทาง เลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

CONSULTING SERVICES

ให้บริการด้านการปรึกษา มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง ในด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมเครื่องมือพัฒนา

HROD SPECIALIST
CONSULTING

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ HRD ให้คำปรึกษาด้านการประเมิน Assesment พัฒนาหลักสูตร และบริหารโครงการฝึกอบรม

CUSTOMER CENTRIC
CONSULTING

ให้บริการด้านการปรึกษาระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ การให้คำปรึกษาเจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กร

SALES & MARKETING
CONSULTING

ให้บริการที่ปรึกษาด้านการขาย ด้านการตลาด ใหักับธุรกิจ SME’s กำหนดกลยุทธ์สร้างยอดขายสร้างแบรนด์ และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

SALARY STRUCTURE & iHR
CONSULTING

ให้บริการที่ปรึกษา จัดทำโครงสร้างเงินเดือน บริหารอย่างเป็นระบบ และงานทางด้าน iHR ให้ Intelligent สำหรับองค์กร

EASY INNOVATION
CONSULTING

ให้บริการที่ปรึกษานวัตกรรมในองค์กร สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ก้าวหน้าเหนือคู่แข่ง

IN-HOUSE TRAINING
.

ออกแบบฝึกอบรมเฉพาะองค์กร เพื่อปฏิบัติได้จริงด้วยการเรียนรู้ แบ่งปัน จากทีมวิทยากรที่มีความเชียวชาญ และประสบการณ์

HROD E-LEANING
.

ระบบการเรียนออนไลน์ ความรู้หลักสูตรด้าน HR เรียนง่ายๆ ที่ไหนก็เรียนได้ ด้วยระบบ E-LEANING พร้อมทำแบบทดสอบ

ASSESSMENT
TOOLS

เครื่องมือประเมินผลส่วนบุคคล เป็นเครื่องมือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลกร และพัฒนาองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.พีรดา รุธิรพงษ์ (อ.หนิง)

ที่ปรึกษา และวิทยากร ด้านระบบ HRD, โค้ชจุดแข็ง (GALLUP : Certified Strengths Coach)

วิทยากรให้คำปรึกษาด้าน HR และระบบประเมิน Assessment พัฒนาหลักสูตร และบริหารโครงการฝึกอบรม ให้แก่องค์กรภาครัฐ และเอกชน มาแล้วทั่วประเทศ ประสบการณ์มากว่า 25 ปี

092-649-4492

NEXT SKILL

NEW CHAPTER

มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME’s

สอบถามได้ค่ะ