Services

บริการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ พร้อมต่อยอดธุรกิจให้เติบโต

ให้บริการด้านการปรึกษา มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน

Contact Us

อ.พีรดา รุธิรพงษ์ (หนิง)