หลักสูตร HR for Non-HR

People Management

for Line Manager


งาน HR ของคุณมีปัญหาเหล่านี้บ้างมั้ย?

 • ปัญหาด้านการสรรหาคนเก่งมาทำงาน
 • ปัญหาด้านการคัดเลือกพนักงาน
 • ปัญหาการมอบหมายงาน และติดตามงาน ไม่ได้ตามแผนที่วางไว้
 • ปัญหาด้านการสื่อสาร สั่งงานอีกอย่าง ได้อีกอย่าง
 • ปัญหาการประเมินผลงานพนักงาน
 • ปัญหาเรื่องการจัดการค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • ปัญหาด้านการจัดการประสิทธิภาพพนักงาน
 • ไม่มีเครื่องมือ วิเคราะห์ และประเมินพนักงาน

ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล

ในบริษัทมีหลายรูปแบบและหลายรูปแบบ พวกเขายังมีความจริงจังและซับซ้อนแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความท้าทายและสถานที่ตั้งของบริษัทและการดำเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นแนวทางการพัฒนา

การทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล  HR เป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะการบริหารคน และความเข้าใจ ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันมากในการจัดการคนในองค์กร  ซึ่งพนักงานแต่ละคน ก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไป และการบริหารจัดการคนนี่แหล่ะ ที่มีความยาก สำหรับองคก์หรือบริษัทขนาดเล็กที่มีทรัพยากรและกำลังคนที่ค่อนข้างจำกัด จึงจำเป็นต้องการการจัดการที่ดี และมีเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินพนักงานขององค์กรด้วย

เราจะช่วยให้ท่านพบกับทางลัดในการ แก้ปัญหาด้าน HR

ได้ ด้วยทีมที่ปรึกษา และฝึกอบรมพัฒนาทีมงานขององค์กรคุณ

องค์กรที่มุ่งจะเติบโตก้าวหน้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  บทบาทของผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญมาก จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับ “คน” ซึ่งจัดเป็นทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ได้หมายความว่า เป็นหน้าที่เฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น  แต่เป็นหน้าที่ของหัวหน้างาน ผู้จัดการทุกหน่วยงาน  (Line Manager) ด้วย  เพราะหัวหน้างานและผู้จัดการคือ ผู้ที่ใกล้ชิดดูแลกับพนักงานและรับผิดชอบทีมงานโดยตรง ถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้จัดการฝ่ายงานต่างๆ จึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถนำไปบริหารทีมงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่จูงใจพนักงาน (Motivational Working Environment) และสร้างขวัญกำลังใจ (Morale)  เฉกเช่นการทำงานหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  “Line Manager is a HR Manager”

เราจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาทีมงานของคุณด้านต่างๆ

 • ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลและบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการในการเป็น HR Manager (Role and Responsibilities of Manager as a HR Manager)
 • HR Roles VS Line Manager Roles
 • ปัญหาหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคน
 • แนะนำฟังก์ชั่นการทำงานของ HR และศัพท์ที่ควรทราบ (Introduction to HR function)
 • การบริหารคนและองค์กรให้ยั่งยืน (Profit-Growth-Sustainable)

อบรมหลักสูตรนี้ สิ่งที่จะได้คือ…

People Management : Line Manager as HR Manager

1.  การสรรหา/คัดเลือก (Recruit & Selection)
– การสรรหา/คัดเลือก
– ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description & Roles)
– โปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ / ระบบพี่เลี้ยงในองค์กร (Mentoring & On-boarding Program)
2.  การรักษาคน (Retain)
–  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation & Benefits)
–  ความรู้พื้นฐานการจ่ายค่าตอบแทน
–  การดูแลรักษาพนักงานให้เกิดความผูกพันต่องานและองค์กร กิจกรรม ST-A-R Interview เพื่อคัดเลือกคน
3.  การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
– การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation & Relation)
–  การรักษาพนักงานดาวเด่น (Talent Management) และการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan)
5. การฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development)
– Job Competency กับการบริหารคน
– การบริหารคน จากปัจจัย Performance & Potential
– รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา (Workshop : ลูกน้องต่างแบบ)
– รู้จักเครื่องมือต่างๆ ในการเรียนรู้และพัฒนา
–  การใช้แผนพัฒนาด้วยเครื่องมือ IDP และ PIP
กิจกรรม : วิเคราะห์ Job Competency (KSA)
5. การบริหารผลงาน (Performance Management)
– เป้าหมายองค์กร / เป้าหมายหน่วยงาน / เป้าหมายรายบุคคล
– กงล้อการบริหารผลงาน 4 ขั้นตอน เป้าหมายชัด / วัดแผน-ผล / ประเมินผลงาน / ให้ Feedback
– แนวทางการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ (Performance Management & Appraisal)
กิจกรรม ฝึก Performance Feedback (SBI Model)

มีคำถามหรือเปล่าค่ะ? ทีมงาน Next Skill ยินดี Support ค่ะ

Contact Us

อ.พีรดา รุธิรพงษ์ (หนิง)

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม