แบบทดสอบ DISC Assessment

แบบทดสอบ DISC Assessment เป็นระบบประเมินพฤติกรรมมนุษย์ ว่ามีสไตล์แบบไหน จะช่วยให้เราเข้าใจบุคลากรในทีมงาน นิสัย ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร ควรมอบหมายงาน แบบไหน ทำงานร่วมกับคนเหล่านี้อย่างไร ให้ตรงกับนิสัย สไตล์ของแต่ละคน  ถึงจะได้ประสิทธิภาพงานสูงสุด และทำให้บรรยากาศ ทัศนคติในการทำงานในที่ทำงานดียิ่งขึ้น

DISC Assessment

ทำไมองค์กรต้องประเมิน DISC พนักงาน

  • รู้สไตล์ของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้พนักงานและองค์กรตระหนักรู้คุณลักษณะและคุณค่าของพนักงาน
  • เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารรูปแบบทีมงาน (Team Insight) นำไปสู่การทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการปรับวิธีการสื่อสาร การมอบหมายและติดตามงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
  • เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพและรองรับการเติบโตในสายอาชีพ
  • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร เช่น วัฒนธรรมการโค้ชชิ่ง วัฒนธรรมการทำงานที่เน้นความร่วมมือต่างฝ่ายงาน

D I S C

Dominance(D), Influence(I), Steadiness(S). และ Conscientious(C)

disc online test

DISC Model คือ รูปแบบศาสตร์ทางจิตวิทยา เพื้อใช้ประเมินพฤติกรรมของแต่ละบุคคล สะท้อนถึงนิสัย บุคลิคและสไตล์ของแต่ละคน สามารถแยกได้ว่าแต่ละคนอยู่ในประเภทไหนในการทำงาน ซึ่งดูจากพฤติกรรมการทำงานของแต่ละคน ว่ามีจุดเด่น จุดด้อยตรงไหน ต้องทำงานร่วมกับเขาอย่างไร DISC Model สามารถประเมินพฤติกรรมการทำงานคน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 สไตล์ คือ

DISC มาจากอักษรย่อของ 4 คุณลักษณะ คือ

D

Dominance

ตรงไปตรงมา มั่นใจ เด็ดขาด แน่วแน่ กล้าเผชิญหน้า ตัดสินใจเร็ว ทำงานเร็ว คล่องแคล่งเน้นผลลัพธ์ ชอบความท้าทาย แข่งขัน ต้องการอำนาจ ชอบจัดการกับปัญหา มองภาพใหญ่

I

Influence

ช่างพูด ช่างเจรจา ชอบสังสรรค์ เข้าสังคมพบปะผู้คน กระตือรือร้น สนุกสนานกับกลุ่มคนอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี เป็นมิตร ปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นอย่างมีส่วนร่วม โน้มน้าวจูงใจเก่ง

S

Steadiness

ใจเย็น อดทน เป็นผู้ฟังที่ดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สุภาพอ่อนน้อม ทำงานตามแบบแผน ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคงสม่ำเสมอ ประณีต รอบคอบ

C

Conscientious

เจ้าระเบียบ มีมาตรฐาน มีวินัย ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและข้อเท็จจริง ต้องการความถูกต้องและแม่นยำ ชอบการคิดวิเคราะห์ เน้นเหตุและผล สุขุม รอบคอบ เก็บความรู้สึก

ตัวอย่างรายงาน DISC

รายงาน DISC ทั้งแบบภาษาไทย และอังกฤษ มีทั้งฉบับย่อ และฉบับเต็ม

รายงาน DISC ฉบับภาษาไทย
รายงาน DISC ฉบับภาษาอังกฤษ

PACKAGE การประเมิน DISC คุณสามารถเลือกรูปแบบการประเมินได้หลายแบบ

Personality Classic

การนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยให้ทราบบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่แสดงออกว่าอะไรเป็นจุดอ่อน อะไรเป็นจุดที่ควรปรับปรุงด้านบุคลิกภาพ ใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆ ตัวอย่างรายงานผล

Selection Insights

ประโยชน์ของแบบประเมินชุดนี้ เป็นเครื่องมือในการคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณลักษณะที่ตรงกับที่องค์กรต้องการ (Potential Candidate) พร้อมกับตัวอย่างคำถามเพื่อการสัมภาษณ์คนประเภทนั้นๆ

Personality Match 

ประโยชน์ของแบบประเมินชุดนี้ เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบคุณลักษณะนั้นคนๆนั้นกับคุณสมบัติที่ตำแหน่ง งานต้องการว่าตรงกันหรือไม่มากน้อยเพียงใดสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

Sales Insights Report

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราในฐานะนักขายหรือผู้ที่ให้บริการต่อลูกค้า ได้เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสื่อสารประสานงานกับผู้ร่วมงานในองค์กร ได้รู้จักเข้าใจถึงจัดแข็ง จุดที่ต้องระมัดระวังของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการทำงาน ประสานงานกับผู้ร่วมงาน

Team Insights

เป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลทั้งรายบุคคลและภาพรวมของทีม ช่วยให้ทราบถึงคุณลักษณะ จุดแข็งจุดอ่อนและรูปแบบการบริหารคนและงานเป็นรายบุคคล รวมไปถึงรูปแบบโดยรวมของทีม แสดงให้เห็นแผนภาพการกระจายของสมาชิกทีม แนะนำวิธีการสังเกตลักษณะของสมาชิกในทีมและการทำงานร่วมกันกับผู้ที่มีความแตกต่าง

Development Insights

ประโยชน์ของแบบประเมินชุดนี้ ช่วยค้นหาลักษณะเด่น ด้อยของตัวเอง ช่วยทำให้ทราบว่าควรจะพัฒนาเรื่องใดบ้างเพื่อให้สามารถทำงานในตำแหน่งงานปัจจุบันได้ดีกว่าเดิม นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพ

Role/ Behavior Analysis

ประโยชน์ของแบบประเมินชุดนี้ ช่วยให้ทราบช่องว่าง(GAP)ระหว่างบทบาท/หน้าที่ที่องค์กรคาดหวังกับศักยภาพของบุคคลคนๆนั้น ช่วยค้นหาขีดความสามารถของคนๆนั้นว่ามีในระดับใดใช้ประกอบในการจัดทำ

Personality 360 Degree

จะเป็นแบบประเมินที่นอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน และรูปแบบการทำงานส่วนบุคคลแล้ว ยังสรุปรวมข้อมูลป้อนกลับจากรอบด้านที่อยู่ในบริบทของ12คุณสมบัติหลัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นผู้นำ

Competency 360 Degree

ประโยชน์ของแบบประเมินชุดนี้ เป็นเครื่องมือประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรจากการประเมินของบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ทำให้บุคลากรเห็น เข้าใจและยอมรับตัวเอง  

คุณมีคำถามมั้ย Next Skill ยินดี Support ค่ะ


Contact Us

อ.พีรดา รุธิรพงษ์ (หนิง)