Blog

ABCDs Model ตัวช่วยสร้างความไว้วางใจในองค์กร

ความไว้วางใจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เมื่อมีความไว้วางใจต่อกันระหว่างบุคคล องค์กรหรือกลุ่มคน มันสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ในการทำงานร่วมกัน การสร้างความไว้วางใจในทีมเป็นเรื่องที่ซับซ้อน

Next Skill

March 26, 2024

5 สไตล์ผู้นำช่วยสร้าง Trust ให้เกิดในองค์กรได้

การสร้างความไว้วางใจในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและความสำเร็จของทีม การสร้างความไว้วางใจไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มๆ แต่ต้องมีการดำเนินการและพฤติกรรมที่เหมาะสมจากผู้นำ

Next Skill

March 19, 2024

องค์กร High Trust มีผลต่อยังไงต่อการสร้างความผูกพันต่องานและองค์กรของพนักงาน?

การสร้างองค์กรที่มีความไว้วางใจสูง (High Trust Organization) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบัน เนื่องจากความไว้วางใจเป็นพื้นฐานสำคัญที่มุ่งเน้นในการสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งระหว่างพนักงานและองค์ก

Next Skill

March 12, 2024

เคล็ดลับสร้าง High Trust : High Performance Team ในองค์กร

การสร้างทีมงานที่มีความไว้วางใจสูง (High Trust) และประสิทธิภาพสูง (High Performance) เป็นเป้าหมายที่สำคัญของหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบัน เพราะทีมที่มีความไว้วางใจสูงจะมีความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ดี

Next Skill

March 5, 2024

ทำไมองค์กรต้องใช้แบบประเมินบุคลิกภาพ ? (2)

จากบทความที่แล้วได้กล่าวถึงบุคลิกภาพที่มีผลความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จหากมีการสร้างความเข้าใจในบุคลิกภาพของตนเองรวมถึงเข้าใจบุคลิกภาพของผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน เพื่อไม่ให้ความต่างที่ตรงกันข้ามเป็นอุปสรรคในการทำงานได้

Next Skill

February 22, 2024

ทำไมองค์กรต้องใช้แบบประเมินบุคลิกภาพ ? (1)

องค์กรยุคใหม่หันมามองหาเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ อาทิ การสรรหาพนักงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทีมงาน การประเมินผลงาน การพัฒนาภาวะผู้นำ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

Next Skill

February 15, 2024