องค์กรยุคใหม่ปรับตัวให้ไว พนักงานต้องมี Growth Mindset

โลกการทำงานในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องพบ คือ การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านความต้องการของลูกค้า  โดยเฉพาะในยุค Next Normal ที่องค์กรไม่ใช่แค่ปรับเปลี่ยน แต่สถานการณ์ทุกอย่างต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  พนักงานทุกคนจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของ Mindset พื้นฐานสำคัญทางความคิดที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมที่ต่างๆ ของมนุษย์

นอกจากวิธีการในการทำงานแล้ว วิธีคิดก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะแนวคิดแบบ “Growth Mindset” ซึ่ง  Carol Dweck ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ทำการศึกษาเรื่อง Growth Mindset และ Fixed Mindset  ได้เขียนลงในหนังสือ Mindset : The New Psychology of Success ไว้ว่า

Growth Mindset สร้างให้เกิดแรงบันดาลในการที่จะเรียนรู้ พร้อมกับเชื่อมั่นว่าความสามารถและศักยภาพของมนุษย์เกิดขึ้นได้ จากความพยายามและการลงมือทำ โดยผู้ที่มี Growth Mindset  จะไม่ท้อแท้กับความล้มเหลวเพราะมองสิ่งเหล่านั้นเป็นการเรียนรู้ ”