งานบริหารคน ไม่ใช่แค่ฝ่ายบุคคล (Line Manager is a HR Manager)

ฝ่ายบุคคลหรือ HR ของแต่ละองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคลภายในองค์กรด้านต่าง ๆ มากมาย เริ่มกันตั้งแต่การรับสมัครพนักงานใหม่และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคน จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการในการพัฒนาและอบรมพนักงาน บริหารจัดการประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

Next Skill

November 27, 2023

บทบาทของ Line Manager  VS  ฝ่าย HR

ทุก ๆ องค์กรต่างก็มีทั้งผู้จัดการสายงาน (line maneger) และผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR manager) ซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้มีบทบาทที่แตกต่างกัน และเหมือนกัน เนื่องจากการทำงานร่วมกันของทั้งผู้จัดการสายงานและผู้จัดการฝ่ายบุคคลในบางจุดประสงค์ จะทำให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลดีอย่างมากต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรอาจยังไม่เข้าใจถึงบทบาทของแต่ละตำแหน่งอย่างครบถ้วนนัก 

Next Skill

November 20, 2023

การบริหารคนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กร

การบริหารคนคือการบริหารจัดการเพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งการบริหารคนมีบทบาทและหน้าที่หลายอย่างด้วยกัน โดยแบ่งออกได้เป็น 5 บทบาทหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

Next Skill

November 16, 2023

9 ข้อที่หัวหน้าทีมมือใหม่ไม่ควรมองข้ามในการบริหารงานและบริหารคน

หัวหน้าทีมมือใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ขึ้นมาดูแลทีม จากที่เดิมที่ต้องบริหารจัดการตัวงานที่ได้รับมอบหมาย การได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าทีมก็มีอีกหนึ่งหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการเพิ่มขึ้น นั่นก็คือเรื่องของทีมงาน ซึ่งแน่นอนว่าสมาชิกในแต่ละทีมนั้นประกอบไปด้วยคนที่มีความแตกต่างหลากหลายมาอยู่ร่วมกัน

Next Skill

November 7, 2023

7 ข้อที่หัวหน้าทีมมือใหม่ไม่ควรมองข้ามในการบริหารงานและบริหารคน

หัวหน้าทีมมือใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ขึ้นมาดูแลทีม จากที่เดิมที่ต้องบริหารจัดการตัวงานที่ได้รับมอบหมาย การได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าทีมก็มีอีกหนึ่งหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการเพิ่มขึ้น นั่นก็คือเรื่องของทีมงาน ซึ่งแน่นอนว่าสมาชิกในแต่ละทีมนั้นประกอบไปด้วยคนที่มีความแตกต่างหลากหลายมาอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลในแง่ดีที่สามารถนำจุดเด่น ความสามารถที่หลากหลายมาเติมเต็มและสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Next Skill

October 24, 2023

4 วิธีพัฒนาทักษะของพนักงานยุคใหม่ที่ทำได้เองภายในองค์กร

ประมาณที่อาจจะน้อยลงไป แต่สำหรับการพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่จะผลักดัน หรือดึงศักยภาพของพนักงานให้ออกมาเพื่อสร้างผลงานในด้านต่างๆ ที่ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า

Next Skill

October 17, 2023

เทคนิคเปิดประตูใจให้ลูกน้องกล้าเข้าหาคุณ

เมื่อคุณต้องก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน แน่นอนว่าภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินควบคู่กับไปคือการจัดการงานและการบริหารคน ซึ่งหากคุณสามารถบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ย่อมส่งผลให้การจัดการงานเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น

Next Skill

October 10, 2023

ดีลงานกับคนตรงหน้าให้ได้ผลด้วยการเข้าใจบุคลิกที่แตกต่าง

ในทุกๆวันของการทำงานเราใช้การสื่อสารในการขับเคลื่อนการทำงานด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน การประสานงาน การให้ข้อมูลตอบกลับ การสร้างความสัมพันธ์ในทีม เป็นต้น และมีการสื่อสารกับผู้ที่ต้องทำงานร่วมกันในหลายระดับไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา

Next Skill

October 3, 2023

4 ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ทุกองค์กรมีความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ซึ่งแน่นอนว่า เป้าหมายนั้นจะสำเร็จไม่ได้เลย หากขาดการร่วมมือของพนักงานที่จะดำเนินการ

Next Skill

August 8, 2023

การสร้าง Employee Engagement  เป็นหน้าที่ของใคร?

ในปัจจุบันมีการพูดถึง Employee Engagement  โดยองค์กรหลายแห่งได้นำมาทำเป็นกลยุทธ์ในการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน ซึ่งจะส่งผลมากกว่าเรื่องของการบริหารคนแต่ยังมีผลต่อการบริหารผลงาน การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอีกด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนให้กับองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

Next Skill

August 1, 2023
1 2 5