ทำไมต้องทำ HR Assessment

ระบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนับว่าเป็นระบบงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากองค์กรก็เปรียบเหมือนร่างกายของคนเรา ที่ต้องมีระบบต่างๆ ที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่ องค์กรที่ประกอบด้วนส่วนงานต่าง ๆ ก็ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงให้ธุรกิจเติบโต การรักษาให้ร่างกายแข็งแรงก็คงจะต้องให้คุณหมอช่วยตรวจร่างกายเพื่อเช็คสุขภาพ ในขณะเดียวกันการทำให้องค์กรแข็งแรงก็อาจจะต้องมองหาทีมที่มีความเชียวชาญเพื่อตรวจสุขภาพองค์กรบ้าง

 • ตรวจสุขภาพ อาจไม่พบอาการน่าห่วง
 • ตรวจสุขภาพอาจเจอว่าระบบของเราเป็นมะเร็ง
 • อาการแต่ละโรคไม่เท่ากัน
 • ตรวจก่อนจ่ายยา
 • ตรวจก่อนกายภาพบำบัด
 • ตรวจก่อนผ่าตัดใหญ่

จะเกิดอะไร? ถ้าระบบ HR ไม่มีประสิทธิภาพ

การที่องค์กรจะเติบโตไปข้างหน้า เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการประเมินการทำงานด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น เพื่อดูการทำงานส่วนไหนที่ทำงานได้ดี และด้านใดที่ต้องปรับปรุง การประเมินประสิทธิภาพการทำงานควรมีการประเมินในภาพรวมทั้งองค์กร 

แต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก นั่นคือ การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Standard Assessment) ว่า HR ทำงานได้ดีเพียงใด เพราะการทำงานของ HR ที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ สามารถส่งผลเสียต่อองค์กรได้มากมาย เช่น 

 • สูญเสียงบประมาณไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม การจัดงานที่ไม่คุ้มค่า
 • สูญเสียเวลาที่เกิดจากความล่าช้าในการจ้างงาน
 • การทำงานผิด ฟังก์ชัน ทำให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ
 • องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับ “คน” ที่ส่งผลกระทบอย่างมากในบริษัท จึงเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรองค์กร จึงต้องการกาประเมินที่รอบคอบ เช่น การตรวจสุขภาพองค์กรด้วยการทำ HR Standard Assessment

การประเมินทรัพยากรบุคคลอย่างละเอียดถี่ถ้วนสำหรับฟังก์ชันการทำงานทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยในการทำงานสามารถเชื่อมช่องว่างและทำให้มีทิศทางที่ถูกต้อง โดยประโยชน์จากการทำ HR Standard Assessment  มีดังนี้

 • ปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่และดำเนินการใหม่
 • การตรวจสอบ HR ของไฟล์และแนวทางปฏิบัติปัจจุบัน
 • ลดค่าปรับที่เป็นไปได้ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และการจ่ายค่าจ้างย้อนหลังเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตาม 
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนกทรัพยากรบุคคลปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณ
 • ให้ภาพรวมของฟังก์ชัน HR และพนักงานขององค์กรโดยทั่วไปผ่านรายงานการประเมิน HR
 • ได้รับฟัง Feedback ผ่านการทำ Customer Point of View เพื่อฟังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ยังช่วยในการประเมินทักษะและความเชี่ยวชาญของพนักงานในแผนกทรัพย์กรมนุษย์ ตลอดจนยังสามารถสะท้อนการทำงานให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วย อาทิ เช่น

 • ช่วยทำให้การสรรหาและคัดสรรทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้องค์กรได้บุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานมากขึ้น มีส่วนทำให้องค์กรมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
 • ทำให้รู้ข้อดี-ข้อเสียขององค์กรได้ง่าย ตลอดจนรู้ถึงสถานการณ์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อที่จะหาทางแก้ไข ปรับปรุง ไปจนถึงพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรด้วย ทำให้เกิดการใช้งบประมาณในการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และคุ้มค่ากับองค์กรมากขึ้น