Mentoring System ตัวช่วยสำคัญในการดูแลพนักงาน

Mentoring System เป็นระบบที่หลายองค์กรเลือกใช้ในการพัฒนาศักยภาพและดูแลพนักงาน ด้วยการสร้าง “พี่เลี้ยง” (Mentor)  ที่จะคอยให้คำแนะนำ “น้องเลี้ยง” (Mentee) เพื่อให้ความรู้ ชี้แนะ และช่วยเหลือในด้านการทำงาน ทำให้น้องเลี้ยงปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และสามารถใช้ศักยภาพได้เต็มความสามารถ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ปรับตัวอยู่ร่วมกันในองค์กรและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจจาก Harvard Business Review ได้กล่าวถึงเสียงสะท้อนของ CEO

ที่จัดให้มีพี่เลี้ยงในที่ทำงาน พบว่า

84% กล่าวว่าพี่เลี้ยงช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง

84% มีความเชี่ยวชาญในบทบาทของตนเองเร็วขึ้น

69% ตัดสินใจได้ดีขึ้น

“พี่เลี้ยง” ในการสอนงานพี่เลี้ยงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานเสมอไป องค์กรสามารถสร้างพี่เลี้ยงมืออาชีพได้โดยการพัฒนาพี่เลี้ยงจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน อาจเป็นรุ่นพี่ หรือเพื่อนร่วมงาน ให้มีทักษะในการสอนงาน การให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบพี่เลี้ยงมีประโยชน์อย่างไร ?

ประโยชน์กับองค์กร 

 • เป็นการพัฒนบุคลากรให้มีทักษะได้อย่างรวดเร็ว
 • สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี
 • ลดปัญหาการลาออกของพนักงาน
 • สร้างแรงจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานมากขึ้น
 • ทำให้เกิดการสื่อสารในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์กับน้องเลี้ยง

 • สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
 • สร้างความมั่นใจในการทำงาน 
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
 • เกิดความรู้สึกที่ดีต่องานและองค์กร
 • มีตัวอย่างที่ดี ที่จะยึดเป็นต้นแบบในการทำงาน

ประโยชน์กับพี่เลี้ยง

 • ได้ทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ
 • ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
 • สร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต