การบริหารคนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กร

การบริหารคนคือการบริหารจัดการเพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งการบริหารคนมีบทบาทและหน้าที่หลายอย่างด้วยกัน โดยแบ่งออกได้เป็น 5 บทบาทหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

บทบาทในการบริหารคนภายในองค์กร

  1. การคัดเลือกคน

การคัดเลือกคนเริ่มตั้งแต่การค้นหา คัดเลือก ไปจนถึงการจ้างงานคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ยังขาดมากที่สุด เพื่อให้แผนกนั้น ๆ สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นมากที่สุด

  1. การตรวจสอบการทำงาน

การตรวจสอบการทำงานนั้นรวมถึงการประเมินและวัดผลการดำเนินงานของพนักงาน เพื่อให้รางวัลกับคนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี และปรับปรุงให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในครั้งต่อไป 

  1. สร้างปฏิสัมพันธ์ด้านการทำงาน

การสร้างปฏิสัมพันธ์นั้นหมายถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันของผู้จัดการและพนักงาน เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งข้อเสนอแนะด้านการทำงานอื่น ๆ ด้วย

  1. ให้รางวัล

สำหรับคนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้จัดการอาจมีการให้รางวัลแก่พนักงานเหล่านั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานอื่น ๆ พัฒนาผลการดำเนินงานของตนเองให้ดีขึ้นด้วย 

  1. ดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและตามกฎหมาย

ผู้จัดการยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนและดูแลให้ผลการดำเนินงานโดยรวมดีขึ้น แก้ไขข้อผิดพลาด และบังคับใช้นโยบายบริษัท ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการประชุม จนกระทั่งเรียกมาตักเตือนหากมีการละเมิดข้อกฎหมายเกิดขึ้น

การบริหารคนเป็นหน้าที่ของผู้จัดการสายงานร่วมกับฝ่ายบุคคล ในการสร้างแรงบันดาลใจ สื่อสาร และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการทำงานให้เกิดขึ้น ร่วมกันพนักงานในทีม โดยผู้จัดการสายงานที่ดีจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนโค้ชที่คอยดูแลคนในทีม ให้พวกเขามีผลการดำเนินงานที่ดี และบ่งบอกถึงจุดบกพร่อง เพื่อแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการบริหารคนสำหรับองค์กรที่ดีมีอะไรบ้าง?

วิธีการบริหารคนที่ได้ผลดีที่สุดอยู่บนพื้นฐานของการใส่ใจพนักงานขององค์กร โดยต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน และต้องแน่ใจได้ว่าพนักงานมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี และได้รับความปลอดภัยจากการทำงานด้วย ซึ่งการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมนั้นก็ต้องเริ่มจากการเสนอผลประโยชน์พนักงานที่เท่าเทียมกัน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงนักศึกษาฝึกงาน

ต่อไปก็ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานมีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับพนักงานได้ทำงานอย่างสะดวกสบายหรือไม่ อยู่ใกล้กับขนส่งสาธารณะหรือเปล่า เพื่อมอบความสะดวกให้กับพนักงานของคุณ และข้อสุดท้ายก็คือ พนักงานต้องได้รับความปลอดภัยในการทำงาน โดยไม่ควรมีความรู้สึกกลัวทุกครั้งที่มีผลการดำเนินงานที่ไม่ดี แต่มอบโอกาสให้พิสูจน์ตัวเอง และจัดการอบรมเพิ่มเติมทักษะให้พัฒนาในสายงานได้จริง ๆ โดยการบริหารจัดการดังกล่าว จะได้ผลดีเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  • สื่อสารอย่างชัดเจน

ผู้จัดการสายงานและฝ่ายบุคคลควรสื่อสารกับพนักงานขององค์กรตามความจริง และมีความชัดเจน และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ถามในข้อสงสัยที่มี โดยตอบสนองด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใสให้ได้มากที่สุด

  • ใส่ใจพนักงานรายคน

ผู้จัดการสายงานที่ดีควรรู้จักทีมงานของตนเป็นอย่างดี และสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยเพื่อให้แรงบันดาลใจ และปรับปรุงการทำงานของพวกเขาให้ดีขึ้น ตามงานที่ได้รับมอบหมาย และตามความเหมาะสมของแต่ละคน

  • รับฟังความคิดเห็นและไอเดียใหม่ ๆ

เปิดโอกาสให้คนในทีมได้เสนอความคิดเห็นและไอเดียที่พวกเขามี เพื่อให้เกิดการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นเกิดขึ้นภายในทีม เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน

  • เป็นตัวอย่างที่ดี

ข้อนี้สำคัญมาก เนื่องจากพนักงานจะมองผู้จัดการสายงานของตัวเองเป็นแบบอย่าง ว่าพวกเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไร การเป็นแบบอย่างที่ดี จะทำให้ทีมของคุณมีคุณเป็นแบบอย่างให้ปฏิบัติตามได้

การบริหารคนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กร ซึ่งเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนของการเลือกคนเข้ามาทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นจริง ๆ อบรมให้พวกเขาพร้อมสำหรับการทำงาน และพัฒนาเพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ให้รางวัลกับคนที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้ปฏิบัติตาม 

การบริหารคนจะได้ผลเมื่อผู้จัดการสายงานใส่ใจคนในทีมของตัวเอง ควบคุมการทำงาน และดูแลบรรยากาศการทำงานให้เป็นไปด้วยดีด้วย เมื่อมีการบริหารคนที่ดีแล้ว การทำงานของพนักงานก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกสายงาน ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรเข้าถึงเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคงในระยะยาวอีกด้วย