องค์กรยุคใหม่ปรับตัวให้ไว พนักงานต้องมี Growth Mindset

Portrait of Asian businesswoman presenting her plan in a meeting

โลกการทำงานในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องพบ คือ การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านความต้องการของลูกค้า  โดยเฉพาะในยุค Next Normal ที่องค์กรไม่ใช่แค่ปรับเปลี่ยน แต่สถานการณ์ทุกอย่างต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  พนักงานทุกคนจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของ Mindset พื้นฐานสำคัญทางความคิดที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมที่ต่างๆ ของมนุษย์

นอกจากวิธีการในการทำงานแล้ว วิธีคิดก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะแนวคิดแบบ “Growth Mindset” ซึ่ง  Carol Dweck ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ทำการศึกษาเรื่อง Growth Mindset และ Fixed Mindset  ได้เขียนลงในหนังสือ Mindset : The New Psychology of Success ไว้ว่า

Group portrait of Asian business people

Growth Mindset สร้างให้เกิดแรงบันดาลในการที่จะเรียนรู้ พร้อมกับเชื่อมั่นว่าความสามารถและศักยภาพของมนุษย์เกิดขึ้นได้ จากความพยายามและการลงมือทำ โดยผู้ที่มี Growth Mindset จะไม่ท้อแท้กับความล้มเหลวเพราะมองสิ่งเหล่านั้นเป็นการเรียนรู้ ”

เทคนิคการพัฒนา Growth Mindset

1.รับรู้แนวคิดในปัจจุบันของตนเอง

จุดเริ่มต้นแรกคือการสำรวจตัวเองว่าเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งเชิงบวก เช่น การได้รับรางวัล การได้รับน้ำใจจากเพื่อนร่วมงาน การที่สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย และเชิงลบ เช่น การถูกตำหนิจากหัวหน้างาน การทำงานล้มเหลว การจัดการกับอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน ตัวเรามีความรู้สึก และความคิดต่อสถานการณ์นั้นๆ อย่างไร

2.ยอมรับและพัฒนาต่อ

หลังจากที่สำรวจตนเองและรู้ทิศทางความคิด ความรู้สึกของตนเองแล้วการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะเป็นการนำจุดที่ดีไปพัฒนาต่อ และจัดการจุดด้อยที่ยังเป็นปัญหา โดยวิธีที่สามารถช่วยพัฒนา Growth Mindset เช่น การหาโค้ชที่จะช่วยสะท้อนความคิดและความรู้สึกของตนเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือการหาพี่เลี้ยงเพื่อคอยให้คำแนะนำ เป็นต้น

3.นำไปปรับใช้จริง 

เมื่อเราได้พัฒนา Growth Mindset แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการนำไปใช้จริงเพื่อเป็นการฝึกฝน และสร้างความคุ้นชินกับแนวคิดที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิต