เคล็ดลับสร้าง High Trust : High Performance Team ในองค์กร

การสร้างทีมงานที่มีความไว้วางใจสูง (High Trust) และประสิทธิภาพสูง (High Performance) เป็นเป้าหมายที่สำคัญของหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบัน เพราะทีมที่มีความไว้วางใจสูงจะมีความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ดี ดังนั้นการสร้างทีมแบบนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญของการบริหารจัดการองค์กรในยุคปัจจุบัน

หากต้องการสร้างทีมงานที่มีความไว้วางใจสูงและประสิทธิภาพสูง จะต้องมีการกระทำตามหลักการและแนวทางที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ :

  1. สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง: การสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและเป็นกันเองในทีมจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของสมาชิกในทีมต่อกัน
  2. สร้างความเข้าใจและเคารพ: การสร้างความเข้าใจและเคารพต่อความแตกต่างระหว่างสมาชิกในทีมจะช่วยสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน
  3. ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผย: การสื่อสารที่เปิดเผยและมีความโปร่งใสในทีมจะช่วยสร้างความไว้วางใจและเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้น
  4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร: การสนับสนุนและกระตุ้นให้สมาชิกในทีมได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้เพิ่มเติมจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจในทีม
  5. สร้างความน่าเชื่อถือและรับผิดชอบ: การสร้างความเชื่อถือและรับผิดชอบในการทำงานของทีมจะช่วยสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ของงาน
  6. สร้างสมดุลในการแบ่งส่วนรับผิดชอบ: การแบ่งส่วนรับผิดชอบและการทำงานในทีมที่มีสมดุลจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
  7. สร้างวินัยและการทำงานร่วมกัน: การสร้างวินัยและการทำงานร่วมกันในทีมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในความสามารถของทีม

ผลการสร้างทีมงานที่มีความไว้วางใจสูงและประสิทธิภาพสูงจะเป็นการเสริมสร้างทีมที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ดีตามเป้าหมายขององค์กร ทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและประสบความสำเร็จในวงการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว