ให้ Feedback ง่ายๆ แบบ SBI MODEL

การพูดคุยเพื่อให้ Feedback กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม เป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งส่งผลถึงประโยชน์โดยตรงต่อองค์กร การให้ข้อมูลตอบกลับในแต่ละครั้งควรมีการเตรียมความพร้อมใน 4 ด้าน

nueyy

August 29, 2023

4 ข้อควรคำนึงก่อนการให้ Feedback เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การให้ข้อมูลตอบกลับหรือ Feedback เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้สื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ซึ่งสามารถใช้ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และประสิทธิภาพการทำงานได้ โดยที่การให้ Feedback ที่มีประสิทธิภาพจะมีรายละเอียดในส่วนต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึง โดยบาทความนี้จะพูดถึงส่วนสำคัญในด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

nueyy

August 22, 2023

ตั้งเป้าหมายด้วยเทคนิค SMART

การตั้งเป้าหมายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้พนักงานแต่ละคนรู้ มีทิศทางและมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ขององค์กร และทำให้พนักงานแต่ละคนรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้จุดมุ่งหมายนั้นสำเร็จ การตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมุ่งไปสู่เป้าประสงค์ของฝ่ายงานและองค์กร

nueyy

August 15, 2023